EVECOM DOOR DE JAREN HEEN

In 1970, toen Allan Veth zijn studie scheeps- bouw aan de HTS in Haarlem met succes afsloot wist hij één ding zeker: De grote zee- scheepsbouw was niets voor hem!

Op zijn achtste jaar raakte hij besmet met het watersport-virus en nauwelijks 10 jaar oud was hij dermate bekend bij Jachthaven Dragt in Aalsmeer dat hij met een paar vriendjes al een huurboot meekreeg. Op zijn 14e begon het serieuze werk op een 7m S-spant jachtje dat in de oorlog door een sloper was gebouwd. Acht weken zomer-vakantie op IJsselmeer en Wadden werden afgewisseld
met winters breeuwen, spanten vernieuwen en rotte gangen vervangen. Na zeven jaar zeilen vaak samen met broer Eric was deze "Golden Hind" niet meer dicht te houden. 
"Pompen of verzuipen"   was het devies. Eén

"Golden Hind",pompen of verzuipen...

 keer op weg naar Terschelling en één keer op het Hollands Diep ging het bijna mis en de boot werd verkocht. De nieuwe eigenaar plakte er direkt een polyester "lijkkleed" omheen. Voor Allan stond weer één ding vast: Nooit meer een houten boot. Gedurende   
hun omzwervingen op het Hollandse water werden  de gebroeders Veth enkele malen geconfronteerd met vroege catamarans, voornamelijk BOB-CATS en WHARRAM-catamarans; "rare vaartuigen die eigenlijk niet op ons water thuishoorden".

Belship toonde in 1968 echter al een Tornado op de Hiswa en dat zag er toch wel beter uit. In 1969 kreeg Allan een paar nummers van Multihull International te pakken en toen bleek dat die rare multihulls toch wel meer te bieden hadden. Bovendien was het een verwaarloosd marktsegment en daar er geen middelen aanwezig waren om te concurreren tegen de conventionele kielboot-bedrijven werd contact gezocht met voornamelijk engelse multihull-bouwers en ontwerpers tot in Australië en de U.S.A. toe. Al gauw bleek dat multihull-promotie geen brood op de plank bracht. Er waren echter ook een paar engelse werven die concurrentie-loze enkelrompers op de markt brachten. Daar had Allan nog tijdens zijn HTS tijd al z'n zinnen op gezet. Dat waren de Javelin, de Drascombe Lugger en de Devon Yawl. Op deze basis begon hij samen met een vriend uit z'n HBS tijd een v.o.f. De vriend zou bungalows exploiteren in Skandinavië en Allan zou de boten importeren. Als naam werd Exploitatie en Verkoop Combinatie gekozen, afgekort tot EVECOM. Het exploiteren was gauw afgelopen, maar de naam werd gehouden.

In 1972 kwam broer Eric bij het bedrijf om de (foto-)grafische werkzaamheden op zich te nemen. Allengs raakte hij ook meer betrokken bij het algemene kantoorwerk en samen zeilden ze vele jaren met hun Javelin en later ook op de Tornado heel wat prijzen bij elkaar totdat er ook op de weekends minder tijd overbleef voor zeilen. Inmiddels had Evecom de eerste Hobie-cat naar Nederland gehaald, aan de wieg gestaan van de Klasse-organisaties van de Javelin, de Tornado en de Dart en de Kring van Drascombe Varenden helpen oprichten. Evecom groeide uit het kantoor aan de Lairessestraat in Amsterdam. In 1978 werd de v.o.f. omgezet in een BV. Er werd een winkeltje ingericht speciaal voor de bootbouw doe-het zelver toen in 1979 de markt voor de Colvic Cascos, Catalacs en Drascombe Boats sterk terugviel. Naast de algemene multihull-promotie die voor een belangrijk deel stoelde op de verkoop van bouwtekeningen voor de amateurbouwer, kwam er gaandeweg via Frank Pelin ook meer vraag naar tekeningen van monohulls.

Dankzij een introductie van James Wharram werd begin tachtiger jaren de vertegenwoordiging verkregen van de Kayel Kits van Granta Boats. Deze bouwpakketten sloten prachtig aan bij de doe-het-zelf aktiviteiten en de zelfgebouwde kayaks werden enthousiast door Allan zijn inmiddels ook watersport-minnende vrouw Marijke gedurende diverse vakanties in Frankrijk en Joegoslavië uitgeprobeerd.

De abonnementen-administraties voor de Multihull-bladen werden geautomatiseerd en er bleek ruimte te zijn voor nieuwe tijdschriften. WoodenBoat en Classic Boat versterkten de gelederen en bleken een grote stimulans voor de boekenverkoop.

In de tweede helft van de tachtiger jaren had Allan zitting in de sectie Multihulls van het K.N.W.V en was hij redactielid van het maandblad Watersport. Deze werkzaamheden moest hij echter staken toen in 1990 de bedrijfsruimte van Evecom aan de Amsterdamse Jacob van Lennepkade aan de slopershamer ten prooi viel.

Hierop anticiperend hadden de gebroeders Veth het bedrijf al gereorganiseerd. Eric verhuisde naar De Wijk en dook in zijn hobby, het restaureren van schilderijen en Allan verhuisde het bedrijf samen met zijn Marijke naar Oudega bij Drachten, waar veel meer ruimte en water de expansie in de toekomst mogelijk moeten maken. Ondanks zijn eerdere "eed": Nooit meer een houten boot, zeilen Allan en Marijke nu in hun schaarse vrije tijd op IJsselmeer en Wadden aan boord van hun WR-Ceder/epoxy SKUA naar ontwerp van Woods Designs om de ontwikkelingen rond de snelle kajuitcatamarans uit eigen ervaring te kunnen volgen. In de Winter is er op het nieuwe Evecom terrein plaats voor een beperkt aantal catamarans en trimarans, waardoor de bezoeker nu nog makkelijker een indruk kan krijgen van de grote verscheidenheid aan modellen die de multihull-wereld kent. Evecom zal altijd een klein bedrijf blijven waar de persoonlijke benadering van de "klant" boven het commerciële belang gesteld wordt. Dankzij dit persoonlijk contact kunt ook U profiteren van de ervaringen van hen die U voorgingen als Evecom-relatie.

sinds 1991: SKUA "EVECOMEBACK"

 

EVECOM THROUGHOUT THE YEARS

Evecom was founded in 1970 in Amsterdam by Allan Veth, after he got his degree in shipbuilding and decided that large Commercial ships were not his piece of cake. This is his recollection of hoe it all began:.......

"Just 8 years old I got infected with the sailing- bug and before I was 10 the hire-company  from where we sailed nearly every summer- weekend knew me so well that they let a few friends and myself hire one of their 16m² day-boats. When I was 14 years old my father bought me an old  7m cruiser built from pre-war oak and mahogany on ash stiffeners. 8 weeks of summer-holidays 
.....her first year in the family

 on IJsselmeer and Waddenzee were alternated with long winters of replacing rotten planks, bending new stiffeners and caulking filling, sanding and painting. After 7 years often together with brother Eric this "Golden  Hind" could not be kept dry with simple means.The motto became: To pump or to swim. Once from Kornwerderzand to Terschelling and another time on the "Hollands Diep" became almost fatal and the little yacht was sold. The new owner packed her in GRP, thereby signing her death sentence. For Allan one thing was certain: Never again would he own a wooden boat........

During their many wanderings on the Dutch waters the Veth brothers crossed the wakes of some early catamarans, mainly WHARRAM- and BOBCATS; "strange vessels that didn't belong on our waters".

In 1968 however, Belship already exhibited a Tornado-B Class catamaran on the HISWA exhibition and that looked a lot more "acceptable". In 1969 Allan got hold of a few issues of Multihull International and he learned that those odd multihulls  had quite a bit more to offer than their shape indicated. Moreover it was a neglected part of the marine-market in those days and as there were no means to compete financially with the conventional keelboat- companies Evecom began to promote the development of multihulls in the Netherlands.The British builders and the most well-known multihull-designers in the UK, USA, Australia and New Zealand were contacted and agencies were established. However multihull-promotion didn't bring sufficient means to survive. While still at Technical High-school Allan had found a few dinghies and day-boats that were not imported in the Netherlands, yet looked very promising. And so the Javelin, Drascombe Lugger and Devon Yawl were added to the range.

In 1972 brother Eric joint the company to take care of the photographic and advertising side of the activities. It was unavoidable that he became more and more involved in the more general office-work and together both brothers raced for many years in their Javelins and Tornados and won many trophy's until the work left them even in the weekends less time to join the races. A service-van was equipped with tools and materials to support the racing teams on their trips all over the country and abroad. In the meantime Evecom had brought the first Hobie cat 14 and became the driving force behind the class-associations of the Javelin, the Tornado and the Dart and it helped to found the "Kring van Drascombe Varenden", together with Drascombe peer Hans Vandersmissen. The office in the Lairessestreet in Amsterdam couldn't house the stock, archives and equipments anymore and in 1978 the partnership was upgraded into a limited company. (BV). A small shop was furnished, specially aimed at the d-i-y boat-builder when in 1979 the market for Colvic Cascos, Catalacs, and Drascombe Boats collapsed together with the house-market. Apart from the multihull-promotion which was based mainly on the sales of building plans there was a growing interest for monohull drawings as well stimulated in particular by the design-catalogue of Frank Pelin, which contained both monohulls and catamarans.

Thanks to an introduction by James Wharram in the early Eighties Evecom acquired the repre- sentation of the Kayel Kits from Granta Boats. These pre-cut kits were a logic complement to Evecom's d-i-y activities and the homebuilt kayaks and canoes were enthousiastically tested by Allan and his by now also watersport-addicted wife Marijke, during exploration-holidays in France and Croatia.

The subscription-administration of the Multihull- Magazines was automated and it appeared that some more magazines could be added to the range. WoodenBoat and Classic Boat joint the ranks and appeared to be a great stimulus for the sales of our books on the subject of multihull-sailing and general boatbuilding, design and world-cruising..

In the second half of the Eighties Allan joined the multihull-comittee of the K.N.W.V. (the Dutch RYA) and joint the editorial staff of the monthly "Watersport". He had to abandon these activities however in 1990 when their building on the Amsterdam "Jacob van Lennepkade" was claimed for city-renovation and demolished.

This was anticipated in time and Evecom had been re-organised. Brother Erice moved to a small village near "De Wijk" and brought his hobby of antique painting-renovation to a professional level resulting in a nowadays flourishing art-gallery. Allan and Marijke moved to the most eastern of the three "Oudega" villages in Friesland near the town of Drachten, where they found a lot more room in an old farmhouse opposite of the cozy yachthaven. In spite of Allan's former "oath" never to own a wooden boat again, he bought a second hand SKUA design by Richard Woods which they sailed in their sparse free-time on IJsselmeer and Waddenzee. Since their boys Floris and Roeland were born this SKUA and a fibreglass HIRONDELLE MKIII are waiting for other times. In the winter their are usually a few multihulls in the front-yard waiting for a new owner or some repair-work if the time can be found. It helps the visitor to get an idea of the large variety of shapes and types that are part of the multihull-world. In the mid-nineties Evecom joined the MULTIHULL WORLD BROKERAGE NETWORK but she will always remain a small company that places the personal relationship with the customer above  commercial interests. Thanks to this personal contact you too can profit from the experiences of those who preceded you and became an Evecom  acquaintance.


 

Copyright © Evecom. Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster/ Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster.

     (21-2-2019)